Kirkegårdene i Brorstrup og Ravnkilde

Gravsteder


Gravstedsbreve
For ethvert gravsted på kirkegårdene skal der udfyldes et såkaldt gravstedsbrev. I gamle dage kaldtes det gravfæstebrev. Af dette brev eller dokument skal fremgå, hvem der har gravstedsretten og hvem der ligge begravet i gravstedet. Graveren sørger for disse gravstedsbreve, og man er altid velkommen til at rette henvendelse til kirkegården ang. gravstedsbrevet, ligesom det også  er graveren, man henvender sig til, hvis gravstedsretten ønskes forlænget eller  gravstedet nedlagt.

Ren - og vedligeholdelse
Har man et gravsted på enten Brorstrup eller Ravnkilde kirkegård, har man flere muligheder, når ren- og vedligeholdelsen skal varetages. Udgangspunktet er, at man som indehaver af gravstedsretten også har ren- og vedligeholdelsespligten i hele fredningsperioden. Denne ren- og vedligeholdelsespligt kan efterleves på flg. måder:

1. Man står  selv for al ren- og vedligeholdelse, grandækning, opretning af gravsten m.m. i fredningsperioden

2. Man kan også indgå en aftale med menighedsrådet om at lade graveren sørge for renholdelse m.m. En sådan aftale løber for et år ad gangen, indtil den opsiges igen. Af afttalen vil så fremgå, hvilke opgaver man ønsker, graveren skal påtage sig mod betaling. Regning fremsendes en gang årligt.
Her kontaktes graveren, som vil sørge for at aftalen skrives.

3. Man kan også indgå en såkaldt legataftale. Det vil sige, at der indbetales et beløb for en aftalt periode ( til Aalborg Stift ). Oftest er denne periode den samme som fredningsperioden, men kan være kortere alt efter forholdene. Med en sådan aftale påtager menighedsrådet sig al ren- og vedligeholdelse, udskiftning af forvoksede og udgåede planter, påfyldning af grus, opretning af gravstedet, hvis jorden har sat sig, renholdelse og opretning af gravmindet.
Når en sådan aftale indgåes, er det en forudsætning, at gravstedet er nyanlagt.
Kontakt graveren og/eller kirkeværgen for at få nærmere oplysninger om priser og muligheder. Det er dog altid kirkeværgen, som udfærdiger den endelige aftale. Først når indbetalingen er registret træder aftalen i stand. Denne slags aftaler indgåes altid til i krafttræden til førstkommende 1. januar.

 


Kirkegårdstakster 

Ved henvendelse til graver Lene Knudsen Svenstrup på tlf 2943 7180 kan man få oplyst de aktuelle takster for begravelse, renholdelse af gravsteder m.m.